PROČ SE NA MNE OBRÁTIT?

O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH

Správní řízení o pozemkové úpravě je velice specifické správní řízení. Celý proces, když se dobře pochopí a uchopí, může účastníkovi řízení velice pomoci (zpřístupnění pozemků, scelení pozemků, zajímavé směny pozemků, možnost dostat se k pozemkům jinak nedostupným,...) - na druhé straně proces se odehrává ve veřejném zájmu (vychází z příslušného zákona), což v praxi znamená, že se může nakládat s nemovitým majetkem účastníka bez jeho výslovného souhlasu (vždy se však musí dodržet sledovaná kritéria původních vs. nových pozemků - výměra, cena (kvalita) a vzdálenost od cca středu obce). Proces je založen především na komunikaci mezi účastníkem pozemkové úpravy, jejím zpracovatelem (projektantem) a pobočkou Státního pozemkového úřadu, která proces v podstatě zastřešuje - a to v průběhu celého řízení.

​V ideálním případě proces (komplexních) pozemkových úprav trvá do 4 let, výjimkou nejsou však ani proběhlé pozemkové úpravy o několik let delší. 

Jednoduchá pozemková úprava, komplexní pozemkové úpravy, úvodní jednání, sbor zástupců, obvod pozemkové úpravy, soupis nároků, plán společných zařízení, návrh nových pozemků, přiměřenost kvality, výměry a vzdálenosti, 1. rozhodnutí - o schválení pozemkové úpravy, 2. rozhodnutí - o přechodu a výměně vlastnických práv, opravné prostředky, vytyčení nových hranic a nové uspořádání nájemních vztahů - to je jen několik pojmů z procesu pozemkových úprav, které ve většině případů pojmenovávají jednotlivé fáze tohoto správního řízení. Nebudu zde celý proces popisovat, jelikož na internetu se dá k tomuto tématu dohledat dost informací (viz např. informační letáky na stránkách Státního pozemkového úřadu). Pro laika však nemusí být úplně snadné se v tom množství přísunu (až zahlcení) informací a především v příslušných právních předpisech orientovat. Z tohoto důvodu nabízím pomocnou ruku - ideálně od počátku celého správního řízení (případně alespoň od určení obvodu pozemkové úpravy a stanovení nároků). Jenom tak můžeme dosáhnout uspokojivého výsledného uspořádání Vašich pozemků. Vím jaký je postup, na co si dávat pozor, na co máte nárok a co můžete požadovat.

​Na co bych rád nejvíce upozornil je, že není nic horšího, než si myslet, že když se do procesu jako účastník nijak nebudu zapojovat a k ničemu nedám souhlas, tak se s mými pozemky nemůže nic stát, tj. jejich uspořádání nijak změnit - zcela mylné smýšlení, a poměrně velké množství zamítavých judikátů na toto téma je toho důkazem. 


O MNĚ

Jsem absolventem oboru Aplikovaná geografie na Technické univerzitě v Liberci, oboru Bezpečnostně právní studia na Policejní akademii ČR v Praze a oboru Krajinné a pozemkové úpravy na České zemědělské univerzitě. Mimo nabízené služby se profesně věnuji kontrolní činnosti (ověřování plnění podmínek dotačních titulů).

​V oblasti pozemkových úprav se pohybuji od roku 2013. Nabyté vzdělání v oblasti pozemkových úprav jsem si dále rozšířil především praxí na Státním pozemkovém úřadě, kde jsem několik let vyřizoval stížnosti účastníků řízení o pozemkových úpravách a vyhotovoval stanoviska týkající se mj. pozemkových úprav pro Ministerstvo zemědělství, Veřejného ochránce práv a jiné orgány. Díky tomu jsem poznal nejen samotný proces pozemkových úprav, roli pozemkového úřadu a projektanta, ale především opravdu rozmanité problémy účastníků pozemkových úprav. Dále jsem si celým procesem pozemkových úprav prošel z druhé strany v roli samotného účastníka pozemkové úpravy. V tomto oboru považuji za důležité a proto se stále snažím o sebevzdělávání - sledování aktuálních změn v příslušném zákoně, vyhlášce, metodikách, soudní judikatuře atd. Rád předám zkušenosti z nabyté praxe dále.