ZDROJE INFORMACÍ

Alespoň některé relevantní zdroje informací k pozemkovým úpravám:

  • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 13/2014 Sb, o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

  • metodický návod k provádění pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu

  • technický standard plánu společných zařízení

  • výňatky z Informace OMPÚ Státního pozemkového úřadu

  • související judikatura (rozhodnutí soudů, nálezy Ústavního soudu)

...a mnoho dalšího (např. související právní předpisy - katastrální zákon, zákon o oceňování majetku, vodní zákon, lesní zákon, o ochraně přírody a krajiny, správní řád atd.)